Privacy statement

Perfect Imperfections Ceramics, gevestigd aan Prinses Irenestraat 11, 2983 HX  Ridderkerk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Perfect Imperfections Ceramics verwerkt gegevens die in het licht van de AVG onder persoonsgegevens vallen. Perfect Imperfections Ceramics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Perfect Imperfections Ceramics en/of omdat u deze zelf aan Perfect Imperfections Ceramics verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Perfect Imperfections Ceramics verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in (o.a. e-mail-)correspondentie en telefonisch, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

De website van Perfect Imperfections Ceramics en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Perfect Imperfections Ceramics kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Perfect Imperfections Ceramics raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Perfect Imperfections Ceramics zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Esther Annaars via
het contactformulier op deze website, dan verwijdert Perfect Imperfections Ceramics deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden en hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:

Perfect Imperfections Ceramics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling,  u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,  om goederen en diensten bij u af te leveren. Perfect Imperfections Ceramics verwerkt ook persoonsgegevens als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Perfect Imperfections Ceramics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Op het moment dat u uw naam en/of contactgegevens achterlaat door middel van de contact- of aanvraagformulieren, e-mail of telefoon, worden uw gegevens op basis van de AVG-grondslag ’toestemming’ in het overzicht contactgegevens geplaatst en kan Perfect Imperfections Ceramics contact met u opnemen voor zakelijke doeleinden.

Voor alle opdrachten aan Perfect Imperfections Ceramics worden op basis van de AVG-grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’ persoonsgegevens bewaard vanuit e-mails, correspondentie en telefoongesprekken.

Debiteuren- en crediteurengegevens (namen, contactgegevens, bankgegevens, factuurinformatie, offertes en betaalgegevens) worden op basis van de AVG-grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ opgeslagen in de bedrijfsadministratie van Perfect Imperfections Ceramics en minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

Perfect Imperfections Ceramics maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Perfect Imperfections Ceramics verkoopt uw gegevens niet aan derden. Perfect Imperfections Ceramics verstrekt uitsluitend en alleen uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van Perfect Imperfections Ceramics met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met personen die uw gegevens verwerken in opdracht van Perfect Imperfections Ceramics, sluit Perfect Imperfections Ceramics een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Perfect Imperfections Ceramics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Perfect Imperfections Ceramics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe Perfect Imperfections Ceramics omgaat met uw reacties op social media en blogs

Perfect Imperfections Ceramics is niet verantwoordelijk voor gegevens die u achterlaat op de social media profielen van Perfect Imperfections Ceramics en uw reacties op de website, daarvoor bent uzelf verantwoordelijk. Door het posten van deze gegevens geeft u Perfect Imperfections Ceramics toestemming uw achtergelaten gegevens te gebruiken voor zakelijke doeleinden. Uw gegevens kunt u altijd zelf weer verwijderen van de social media profielen. Wilt u uw reactie op de website verwijderd hebben, neemt u dan contact op met Perfect Imperfections Ceramics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perfect Imperfections Ceramics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe Perfect Imperfections Ceramics persoonsgegevens beveiligt

Perfect Imperfections Ceramics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe u contact kunt opnemen over privacykwesties

Voor vragen over privacy- en gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Esther Annaars (verwerkingsverantwoordelijke) van Perfect Imperfections Ceramics via de contactgegevens op de website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Esther Annaars via het contactformulier op deze website om te trachten de klacht in overleg met Perfect Imperfections Ceramics op te lossen.

Komt u er niet uit met Perfect Imperfections Ceramics, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.